Thông báo

Thông báo

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        THÀNH PHỐ VINH                                                                                                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 

          Số: 37/TB-MNTT                                                                                                                                                                                          Vinh Tân, ngày 16 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
"V/v: thay đổi giờ làm việc mùa đông”

Kính gửi: Quý phụ huynh Trường Mầm non Tuổi Thơ

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về thay đổi giờ làm việc mùa đông. Nhà trường xin thông báo về việc thay đổi giờ làm việc mùa đông. Thời gian bắt đầu từ ngày 16/10/2016.

- Buổi sáng nhận bé: Từ 6h45p’ – 8h15p’

- Buổi chiều trả bé: Từ 16h15p’ – 17h15p’ (Đúng 16h15p’ bảo vệ mới mở cổng để phụ huynh đón bé).

Lưu ý: Trong trường hợp đặc biệt nếu bé bị ốm hoặc gia đình có việc riêng mà phụ huynh muốn đón bé sớm hơn so với thời gian quy định của trường, phụ huynh phải gọi điện cho giáo viên phụ trách lớp để giáo viên đưa bé xuống cổng cho phụ huynh trước 30p' giờ mở cổng.

Vậy Ban giám hiệu Trường Mầm non Tuổi Thơ xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý phụ huynh được biết và cùng phối hợp thực hiện.

                                                                                                                     Nhà trường xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                     TM. NHÀ TRƯỜNG

- Như điều 3;                                                                                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Hội đồng Quản trị;                                                                                                                                                                                                                             (đã ký)

- Lưu VT, BGH. TM. NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                                                                                                                                                       Đỗ Thị Xuân 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THANH CHƯƠNG

Địa chỉ: Khối 3 - Thị Trấn Thanh Chương - Huyện Thanh Chương - Nghệ An

Điện thoại: 0974 721 618

Website: www.mntuoitho.edu.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.